Dva dana sa Ninicom i Krisi – dan drugi

49
Share
Copy the link

U sorcu i potkosulji, svje` i dobro naspavan, dok sam ispijao prvu kafu i palio prvu cigaretu, ~uo sam da su se obje probudile. Njihova kikotanja i zvukovi iz kupatila raspaljivali su mi ma{tu, zami{ljao sam ih i instinktivno se uhvatio za nabreklinu me|u nogama. Krisi je u{la prva, u tankoj roskastoj spava}ici koja je jedva skrivala iste takve ga}ice i milovala joj ve} nabrekle bradavice. Osjetio sam da mi temperatura raste gledaju}i kako rubovi tog malog odjevnog predmeta dodiruju njenu glatku, miri{ljavu ko`u. U`ivao sam gledati je… Sjela je prekoputa mene i namignula mi preko {olje iz koje je ispijala svoju nes-kafu.

„Divna si… Lijepa i jaka u seksu…“ – rekao sam joj.
„Mmmm… Ho}u jo{… Kafe! Hahahaaaa…“ – migoljila se i cerekala miluju}i svoju lijevu ruku koju je spustila u krilo.
„Idem u prodavnicu…“ – oglasila se Ninica i u{la u uskom crnom {orcu koji je toliko stezao da je jasno ocrtavao njenu pi~ku i koji samo {to nije prsnuo od njene fantasti~ne guze. Sise su joj se tresle ispod bijele body-majice, tako|e pretjerano uske.
„Ne}e{ takva vani, silovat }e te prodava~…“ – rekao sam joj.
„Ne, prodava~ica je… Hahaha…“ – kikotala se zajedno sa Krisi kraj koje je stala i nje`no je mazila po potiljku. „Treba li vam ne{to?“
„Meni trebaaa…“ – cvrkutala je Krisi miluju}i desnom rukom Ninicin stomak a lijevom rukom zaobljenu guzu i noge – „Tvoj poljubac!“

Ninica se spusti i slo`i joj takav poljubac da sam pretrnuo od miline, jako maze}i Krisine sise, dok joj je ova {tipala butine i te{ko disala kroz nos.

„Brzo se vra}am…“ – izleti Ninica iz stana.
„Mhhh… Kako se dobro ljubi… Ovla`ila sam sva od njenog jezika, njene sise u mojim rukama… Ah…“ – izaziva~ki me pogledala mala jeba~ica i polako krenula prema meni uvijaju}i bokovima.

Ra{irenih nogu sko~i mi u krilo oslanjaju}i se rukama o ramena. Uzeo sam je za obraze, zatim zamrsio prste u njenu kosu, blago joj povukao glavu unazad i vrhom jezika polizao joj vrat do iza uha. „Aaaah, je`im se… uuuu…“ – {aputala je, migolje}i se u mom krilu i spu{taju}i usne ka mojima. Najprije smo se blago cmoknuli, a onda sve intenzivnije ljubili. Zavukao sam ruke ispod njene spava}ice i milovao po golim le|ima, slu~ajno pal~evima dodiruju}i njene ve} nabrekle sise, od ~ega se ona sve vi{e migoljila i sve intentzivnije ljubila, usisavala mi jezik, `valila svuda oko usana, grizla ih… Oslonila se stopalima na komodu iza stolice na kojoj sam sjedio, i pokretom bokova pre{la pi~ki**** preko nabrekline izme|u mojih nogu. „Aaaaah… Spreman je… Za mene je spreman… Je li… ummm…“ – govorila mi je gledaju}i me ravno u o~i i podupiru}i se svojim rukicama o moja ramena. Ruke su mi ve} bile na njenoj guzi, topila se i gr~ila u mojim {akama, a Krisi se sve ja~im pokretima bokova trljala o moj nabrekli kurac i sve br`e i dublje disala i stenjala. Tanka bretelica joj je skliznula sa ramena i ona izvu~e ruku i oslobodi svoju lijevu sisu, koju sam jako stisnuo i gurnuo u usta koliko sam mogao, dok sam joj lijevom rukom pridr`avao guzu. „Uffff… Kako je ovo dobro, jeeeee… eh… haaah… mmm…“ migoljila se Krisi na meni, trljala me|uno`jem o moj kurac, svakim pokretom sve ja~e, sve br`e, intenzivnije i u jednom trenutku jako me poljubila.

«****elim da svr{iiim… haaaah…» – ra{irenih usta poku{avala je do}i do daha, pomjeraju}i se bokovima i smi~u}i ga}ice u stranu nastavila sve intenzivnije pokrete bokovima. Njena ogoljena pi~kica trljala se preko nabrekline mog uskoga {orca {to me jako napalilo. Njena nje`na pi~kica i moja gruba alatka, pod grubim materijalom {orca… ^vrsto sam je stegnuo za bokove i pomagao joj da se jo{ ja~e trlja. I sam sam se po~eo micati, jako je dr`e}i za struk i guzu.

«Ummm… hhh… aahhh… ah… hah.. uuvvv….» – grcala je u transu, zatvorenih o~iju, uko~enog tijela, i dalje mrdaju}i bokovima sve ja~e me ste`u}i rukama po prsima. U jednom trenu klonu glavom na moje grudi i ote joj se dug i te`ak jecaj kojim je pratila do sada nedo`ivljeni ****azam: «Aaa… aaaaaa…. aaaaaaaah…. aaaaaah.. ah.. ah.. ah… aaaaaaaaah… aaaaaaah…» [arao sam rukama po cijelom njenom tijelu dok je svr{avala na meni… Ljubila me, pomamno i nje`no….

«Pu{i mi ga Krisi… Eksplodira}u, ljubavi…. « – sav uko~en, spu{tao sam je na koljena, ne ustaju}i sa stolice.

Jo{ uvijek u transu, Krisi kliznu niz mene, pade na koljena i otkop~a uski {orc. Kurac mi je pulsirao, a ona je vrhom jezika pre{la od korijena prema gore. Uzela ga je u svoju nje`nu ruku i oblizala glavi} usnama, a onda ga po~ela sna`no drkati lupkaju}i jezikom po korijenu glavi}a.. Te{ko sam disao, ko~io se mumljao, sve dok nisam urliknuo kad je sna`an mlaz odsko~io, a onda se kao iz gejzira, obilna koli~ina sperme po~ela osloba|ati iz mene… Prskala je po njenom licu, lijepila joj se za prste, padala po mom stomaku… Krisi uredno obliza svoje prste i pokupi spermu, a onda kurcem po~e da skida bijelu teku}inu sa svog lica, poslije ~ega ga je stavljala u usta, a onda jezikom i usnama pokupi svu spermu sa mog stomaka…

Sve to me toliko napalilo, a erekcija i dalje nije popu{tala… Koliko sam u tome u`ivao bio sam malo i zabrinut, jer ovako ne{to mi se nikada nije dogodilo…

«Brine{ se {to ti je kurac i dalje spreman, a?» – kao da mi je ~itala misli, pitala me Krisi, ne prestaju}i da li`e moju batinu…
«Ah… Dobro mi je, ali… Nije li previ{e…»
«Ne brini… Ona kuja nam je stavila u kafu neki afrodizijak.» – rekla mi je i nje`no me poljubila.

Iako mi je bilo krivo {to je Ninica uradila ne{to {to nisam znao, ipak sam se malo smirio i nastavio da se mazim sa Krisi….

Ljubili smo se, milovao sam je po butinama i guzi, {tipao ih, a onda je podigao i postavio joj guzu na rub stola. Smaknuo sam joj ga}ice i vrhom jezika pre{ao po oro{enom rascvalom cvijetu, a onda joj zategao vanjske usmine ka gore i vrhom jezika po~eo lupkati po nabreklom klitorisu, guraju}i joj najprije jedan, a onda dva prsta u grotlo strasti. „Mmmmm.. haaaaah… haaaaah…“ – stenjala je, migoljila se, nabijala na moje prste koji su sve dublje rovili po njoj. U jednom trenutku oslonila se stopalima na rub stola, odigla guzu i oslonila rukama iza le|a, potpuno mi predaju}i svoj cvijet. Izvadio sam prste iz nje i prosto joj poljubio mokru pi~kicu. Zadao sam joj nekoliko dugih lizova cijelom du`inom jezika, a onda ponovo vratio prste u nju. Gurao sam joj srednjak i ka`iprst sve br`e i sve dublje, gledao sam je ravno u o~i dok sam je jebao prstima. Te{ko je stenjala kada je osjetila da do kraja polako guram oba prsta u njenu usku pi~kicu. Podigao sam se, ne vade}i prste iz nje, i usnama smaknuo tanku spava}icu sa njene druge sise. Istovremeno, uposlio sam svoje usne i jezik oko njene bradavice, dva prsta do kraja gurnuo u njenu pi~ku, i po~eo palcem stimulirati klitoris… „Jooooj… tooooooo… haaaah… aaaah…. aaaah… aaaaaaaaaaah….“ Jecala je Krisi i sama se pokretima bokova nabijala na moje prste… Osjetio sam da joj jo{ malo treba, kao i meni, pa sam se brzo oslobodio {orca i bokserica, polegao je na sto, podigao noge savijene u koljenuu i prislonio joj glavi} na ulaz u usku pi~kicu… Krisi zacvokota zubima osjetiv{i kako ulazim u nju i jako vrisnu kad sam se jednim trzajem bokova zabio do kraja. „AAH… AAAH… AAAH… AAAH…“ jecala je dok sam je razvaljivao tvrdom batinom, nemilosrdno joj ispunjavaju}i utrobu sve dok nismo zajedno svr{ili. Ne izlaze}i iz nje, spustio sam se i poljubio je.

Nismo jo{ ni do{li sebi kad je u{la Ninica…. Nismo gubili vrijeme. Ninica je stala kraj stola… Sjeo sam na stolicu i posvetio se njenim nogama. Duboko je uzdahnula kad sam po~eo da joj milujem i {tipam vrele butine… Krisi je sjela ispred mene i po~ela me maziti po nogama i stomaku, lickaju}i mi muda i mlohavu batinu koja je ponovo po~ela da se di`e… Okrenuo sam Ninicu prema sebi, obujmio je rukama oko guze i po~eo joj lickati stomak ^vrsto je dr`ala svoje sise, mijesila ih rukama preko majice. Otkop~ao sam dugme na njenom {orcu i rajfe{lus… Osjetio sam kako mi se kurac napinje u Krisinim ustima kad sam pod dlanovima ponovo osjetio Ninicinu guzu, toplu, divno oblikovanu, glatku… Stezao sam joj jako polutke i zubima smicao ga}ice s nje, a Krisi je usnama milovala napetu batinu i rukama {arala po stomaku. Ustao sam i jednim grubim pokretom pocijepao majicu sa Ninice. Njene jedre i velike sise su se zatalasale i pohlepno sam nasrnuo na njih, jako ih ste`u}i. Gurao sam je tako prema zidu, a onda spustio ruku izme|u njenih nogu i nje`no dlanom milovao prelijepi venerin brijeg. Ninica me milovala po kosi dok sam, naizmjeni~no, gurao u usta jednu pa drugi sisu, ne mi~u}i ruku sa njene ljepotice. Bez nekog reda, ljubio sam nje`no i grizao, divlja~ki, njene grudi i nabrekle bradavice. Pi~kica joj je postajala sve vla`nija… Oslonila se guzom na obli`nju komodu i visoko podigla lijevu nogu. Krisi sjede kraj nje i prebaci nogu preko njenog stomaka, tako da je Ninica nje`no po~ela da joj miluje usijanu pi~kicu, dok sam ja njeno grotlo strasti obasipao vrelim poljupcima. Ninicina pi~kica mi nikada nije bila ljep{a… Nje`no sam je ljubio, lickao je, a na svaki blagi dodir jezika po klitorisu, guza bi joj odsko~ila {to me totalno izvodilo iz takta. Usisao sam je cijelu i Ninica zastenja, sve grublje trljaju}i Krisinu ljepoticu… Ustao sam, grubo sam po~upao Ninicu za kosu i bacio je na koljena. Nemilosrdno, nabio sam joj kurac u usta i nekoliko puta se trzaju}i bokovima nabio duboko u njeno grlo. Ponovo sam je po~upao za kosu i podigao na noge, a zatim je gurnuo na sto. Naredio sam joj da se naguzi tako {to }e sastaviti noge a gornji dio tijela prisloniti na povr{inu stola. Bespogovorno, Ninica se namjestila tako da je sva ljepota njenog velikog i oblog dupeta do{la do izra`aja. Pljesnuo sam je po guzovima, stegnuo ih i ustima po~eo da vla`im po procjepu, a onda jezikom da joj lickam sam anus. Uspravio sam se i gurnuo joj jedan prst u guzu. Ninica zajeca i vrhovima prstiju po~e {tipati nabrekle bradavice, a Krisi, ra{irenih nogu, ~u~nu ispred mene drkaju}i mi jednom rukom batinu i oblizuju}i glavi}, a drugom nje`no miluju}i svoje mokro me|uno`je. Stao sam iza Ninice kad me Krisi zagrlila nje`no oko bokova i sporim pokretima glave sve dublje usisavala moj ud. Pu{ila mi ga je predano, pa sam od silnog uzbu|enja po~eo da {amaram Ninicin {upak. Najprije sam joj stezao guzove, a onda joj jakim {amarima, jednom pa drugom rukom, pljeskao guzu. [to je Ninica glasnije jaukala, to su Krisini pokreti bili ubrzaniji. Palila ju je sama pomisao kako se iz pi~kice njene prijateljice izlijevaju sokovi… U jednom trenutku, cijeli kurac bio je u njenim ustima. Spustio sam ruke na njenu glavu i `estoko joj ga po~eo nabijati u usta, mrdaju}i samo bokovima.

Ponovo sam po~upao Ninicu za kosu i naredio joj da mi klekne iznad lica. Legao sam na pod i ona poslu{no po~e spu{tati svoje mokro me|uno`je prema mojim ustima. Isplazio sam jezik i dotakao sam otvor njene uspaljenice. Stegnuo sam je za guzove i po~eo kru`iti po njenoj mokroj pi~kici, dok se ona posvetila Krisi, koja je ra{irenih nogu sjela na komodu i ubrzano disala pod brzim pokretima Ninicinog jezika koji joj je plesao po mokroj ma~kici… Stezao sam Ninicin {upak i usnama mazio mokru uspaljenicu, paze}i da je ne dodirnem gdje je osjetljiva, a ona gurnu dva prsta u Krisinu pi~kicu i jako po~e rovariti njima po unutra{njosti, istovremeno grickaju}i otekli klitoris: „Uuuuuuuuuh… mmmm-haaaaaaammmh….“ jecala je Krisi i sama se pokretima bokova nabijala na Ninicine prste. S obje ruke je dohvatila za glavu i ~vrsto je dr`ala izme|u svojih nogu… U tom trenutku, jo{ sna`nije sam stegnuo Ninicine guzove i gricnuo je za klitoris: „AAAAAH!“ vrisnula je, iznena|ena, a zatim po~ela da urli~e i da se trese kad sam joj ga stegnuo usnama i po~eo jezikom palacati po njemu: „AAAAAAAAH… AAAAAAAAAH… HA-HA-HAAAAAAAAAAAAAAAH… HAAAAAMMMM…“ Zarobljena Krisinim butinama, koja se tresla i jecala osje}aju}i kako joj pi~kica gori u ustima prijateljice, Ninica se po~e nekontrolisano traljti pi~ki**** i guzovima o moje lice.

Naglo sam ustao, {~epao je za polutke i pokretom dao do znanja da `elim da se ispravi na noge, a onda je naguzio i pritisnuo glavu o Krisino me|uno`je. Nemilosrdno, nabio sam joj ga odzada i jakim pokretima bokova vodio je do ****azma, masiraju}i njenu guzu… Krisi, koja se izvijala pod Nini****, stenjala, trljala pi~ki**** o njeno lice, palila me kao nikad… U`ivao sam gledati kako joj se lice gr~i, kako grize donju usnu i kako vri{ti, bunca dok joj Ninica znala~ki lupka jezikom po ve} oteklom klitorisu: „Joooj, pi~kice mojaaa.. aaahhh… uuuh, {ta mi raaa-diiiii{… haaah…. aaaah… mmmm….“ Zgrabio sam Ninicu za sise i jo{ nekoliko puta se `estoko nabio u nju, a onda je ponovo bacio na koljena i ugurao joj kurac u usta… Cijelog ga je progutala i po~ela ga `estoko pu{iti, {tipaju}i mi jednom rukom guzu, a drugom miluju}i otekla muda..

“Trljaj mi pi~kicu, molim te.. “, ~uo sam Krisi koja se le|ma oslonila na moj bok, tako da sam bez ve}ih problema mogao da joj jednom rukom milujem oteklo i vla`no me|uno`je, a drugom ste`em sise. Izvila se i sna`no me za`valila, mumljaju}i dok sam joj prstima sve sna`nije trljao pi~kicu, dra{kao otekli klitoris, stavljao prste u nju. “Uuu-hu-uuuuuhh…hagggh…. hmm… aggghh… ” po~ela je stenjati i tresti se kad sam strpao u usta njenu sisu i po~eo palacati po tvrdoj bradavici, kru`e}i prstom oko klitorisa, povremeno ga nje`no lupkaju}i jagodi**** srednjeg prsta. Krisi samo {to nije eksplodirala, a Ninica nije prestajala da mi ga pu{i, kao nikada do tada…

Postavio sam je ispred sebe, podigao desnu nogu visoko u zrak i izvadio kurac iz Ninicinih usta, koji ova uze u ruku i priljubi glavi} na ulaz u pi~kicu svoje prijateljice. Prodirao sam u Krisi, u`ivaju}i u njenom nje`nom tijelu i sisama koje su lelujale… Grcala je, glave zaba~ene unazad i kratkim jecajima pratila Ninicin jezik koji je lupkao po njenom klitorisu.

«Krisi, naguzi se!» – naredio sam joj.

U polusvjesnom stanju, ku~kica je pala na koljena, ramenima se oslonila na pod, izvila u le|ima, i {to je mogla vi{e izbacila svoju guzu uvis. Osjetio sam blagi udar u glavi pred fantasti~nim prizorom… Njene polutke kao da su bile vajane, a ma~kica joj se presijavala od vlage…. Spustio sam se i nje`no joj za`valio usijanu pi~kicu odzada, a onda kleknuo na koljena i usmjerio nabreklu batinu na ulaz u njenu ljepoticu. Pre{ao sam nekoliko puta glavi}em izme|u usmina, malo joj trljao klitoris, a onda ga smjestio u nju. Krisi zadrhta i instinktivno spusti ruke na Ninicine noge. Ova je, u me|uvremenu, sjela na pod i ra{irila noge, tako da je Krisina glavica bila oslonjena na njen stomak. Ninica joj je mrsila kosu, dok je Krisi, sva u i{~ekivanju, poku{ala da prodre jezikom do njenog klitorisa. Jako sam je stegnuo za bokove i po~eo polako da prodirem u nju cijelom du`inom. Krisi je stenjala, ko~ila se, zagrlila Ninicu oko bokova i uspjela podmenuti svoje dlanove ispod njenih velikih, divnih guzova. Ninica zadrhta osje}aju}i vla`ne usnice svoje prijateljice pri dnu stomaka i po~e mijesiti svoje sise, grizu}i donju usnu ne smi~u}i pogled sa mog kurca koji je prosto cijepao Krisinu pi~kicu. [to sam br`e prodirao u nju, Ninica je ubrzanije disala i ja~e stezala svoje grudi, {tipala bradavice, ~upala Krisinu kosu, a onda pala na le|a ra{irenih nogu, savijenim u koljeniima, tako da su se usta i jezik ljepotice, koja se ko~ila pred samim ****azmom, na{le na njenoj vla`noj uspaljenici. I sam sam bio pred samim krajem…

Osjetiv{i to, zadnjim atomima snage Krisi se po~ela pomjerati bokovima, nabijaju}i se sama na moj kurac, dok sam zaba~ene glave i zatvorenih o~iju jako stezao polutke njene guze… «Aaah… jooj… kako me dobro jebe{ jezikom, ljubavi… Ummm… aaah… li`i je… uuuuh…. tako je dobro li`e{, ljubavi… ha-aaah… aaaah…» – jecala je Ninica, nemilosrdno {tipala svoje velike grude, uvrtala nabrekle bradavice, a mene je njen jebozovni glas totalno izveo iz takta da sam po~eo nemilosrdno, iz sve snage, prodirati u Krisi, toliko jako da se u jednom trenutku zgr~ila i sna`no vrisnula usljed jakog ****azma: «AAAAAAAH… AAAAAAH… AAAAAAH…» vri{tala je i uvijala se oslanjaju}i se na ruke. Bez daha, sav u gr~u, {~epao sam joj sise i privukao sebi, a Ninica se naguzi i priljubi usne na sam vrh Krisine pi~kice, koja se, ispunjena mojim tvrdim kurcem, gr~ila i dovodila me u nedo`ivljeno stanje… ****azam je nije popu{tao kad sam joj, stenju}i, zagrizao vrat i eksplodirao u nju, ja~e ste`u}i njene prelijepe sise… Drugi mlaz izlio po Ninicinim ustima, jer je izvadila kurac iz Krisine pi~kice i usmjerila ga prema sebi, a tre}i po njenim velikim sisama…

Ne mijenjanju}i polo`aj, Krisi se uvijala pod mojim rukama, koje su je milovale po cijelom tijelu… ****estoko smo se `valili dok sam joj stezao sise, milovao po stomaku, stezao unutra{nju stranu butina, trljao pi~kicu, a Ninica je lizala po stomaku i penjala se prema njenim grudima… Meni erekcija nije popu{tala, a sude}i po Krisinom pona{anju, jasno je bilo da nije u cjelosti zadovoljena… Ninica je ve} uveliko bila napaljena i pohlepno je gutala grudi svoje nje`ne i jebozovne prijateljice, a onda namjestila svoje velike sise ispred njenih usta. Smje{kala se i stegnula ih jednu uz drugu, primi~u}i ih tako Krisi. Ona je zna~ajno pogleda i smjerno po~e lizati i kupiti spermu sa nabreklih Ninicinih grudi, povremeno vrhom jezika kru`e}i oko bradavica… Ta igra Krisinog jezika i Ninicinih grudi, toliko me napalila da sam jako po`elio da je ponovo izjebem… Uzeo sam kurac u ruke i vrhom trljao njenu pi~kicu, koja je ve~ bila ponovo vla`na, i prevla~io ga po procjepu njene guze… [tipao sam joj polutke, samim vrhom udarao po anusu, a Krisi je sve grublje nasrtala na Ninicine grudi, stezala ih, {amarala, grizla, uvrtala bradavice… Ugledav{i njen jezik kako palaca po Ninicinoj nabrekloj bradavici, po`elio sam da joj stavim kurac u usta. Po~upao sam je za kosu, odvojio od Ninice i primaknu njena usta izmedju nogu.

«Pu{i mi ga, kurvice..:» – procijedio sam kroz zube i objema rukama joj skupio kosu iza potiljka. Krisi me pogleda i izbaci jezik {to je vi{e mogla.. Drhtao sam i pustio da ga licka i kru`i jezikom oko glavi}a, a kada ga je obujmila ustima, ~vrsto sam joj stegnuo glavu i nemilosrdno je po~eo jebati u usta, gurao sam ga u nju do kraja, divlja~ki… Mumljala je, krkljala, crvenila se u licu i totalno izgubila kontrolu nad sobom, {to je Ninica iskoristila, u hipu se namjestila ispod njene pi~kice, i usnama stegnula vrh oro{enog cvijeta. Sisala joj je klitoris i gurala prste u njenu lijepu pi~kicu iz koje je ponovo po~elo obilno da vla`i. Naglo sam izvadio kurac iz Krisinih usta… Po~ela je duboko da di{e, poku{avaju}i do}i sebi, ali Ninicin jezik, koji je razvaljivao njenu uspaljenicu, nije joj dozvoljavao da se sabere… Zato Krisi navali na njenu pi~kicu, prstim joj ra{iri usmine i odmah po~e lupkati po Ninicinom klitorisu. Ninica po~e da vri{ti, da {amara Krisinu guzu, poku{avala je da se izvu~e iz ~eli~nog zagrljaja svoje nje`ne prijateljice, ali bezuspje{no. Krisi je tako sna`no rukama zagrlila Ninicine butine, da ova nije mogla mrdnuti, i taj prizor me odu{evio… Ninica se tresla, odizala od pod, ali ova je toliko dominirila i nije prestajala da je izlu|uje palacanjem jezika po kliorisu…

Ipak, u jednom trenutku, Ninica se okrenu na bok, tako da je sada bila iznad Krisi. Pouku{ala je ustati, ali je ona stegnula rukama oko struka i ponovo usisala sam vrh njene pi~kice i butinama stegnula glavu. Dok je Krisi Ninicu izlu|ivala jezikom, spustio sam se i `valio Krisinu pi~kicu i procjep me|u guzovima. Noge su joj bile visoko podignute, savijene u koljenima zarobljenje Ninicinim rukama, tako da je pristup njenoj pi~kici bio otvoren. Namjestio sam se i utopio svoj nabrekli kuracu u usku i nje`nu Krisinu pi~kicu. Ninica lu|a~ki po~e da palaca po njenom klitorisu, trzaju}i se bokovima i nabijaju}i se pi~kom u njena usta. «AAAMMMMMMMMM…» vrisnula je Krisi u ****azmu koji ju je brzo zdrmao, ali joj Ninica bukvalno sjede guzom na usta, tako da je Krisi mumljala i tresla se pritisnuta Ninicinim tijelom, koje je po~elo da se gr~i jer je Ninica u ****azmu koji ju je potresao grizla pi~kicu, guzu, {tipala joj butine… Ninicine butine i guza su drhtale, kad sam joj pri{ao odzada, spustio se na koljena i razmaknuo polutke. Krisi prihvati moju batinu i usmjeri je u Ninicinu uspaljenicu. Kad sam po~eo da prodirem u nju, najprije polako, a onda sve br`e i br`e, Krisi nasrnu na Ninicin klitoris i ova po~e, ko zna koji put da urli~e, jako ste`u}i Krisinu guzu… Prodro sam silovito u Ninicu jo{ nekoliko puta, divlja~ki ste`u}i njen {upak, a onda ga izvadio i obilne koli~ine sperme izlio po njenoj guzi. Krisi ju je nje`no milovala i kupila usnama spermu koja se slijevala niz unutra{nju stranu butina moje kucke, koja je klonula glavom ime|u njenih nogu i njezno joj ljubila pickicu, milovala butine, guzu…

Tek kada sam se okupao, osje}ao sam se potpuno iscrpljen, ali i na neki ~udan na~in ispunjen. Isto su se osje}ale i moje dvije kurvice… Sjeli smo i gledali neki film, razgovarali kao da protekla dva dana nismo imali lu|adjki seks. Pomirili smo se sa zivotinjama u nama i platili danak bestidnom vremenu u kojem zivimo.